10.05.2021

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy

Podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy, Zamawiający musi przestrzegać zasady przejrzystości postępowania. W wyroku z 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że w informacji o wykluczeniu, Zamawiający musi wskazać wszystkie przesłanki, które spowodowały wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Przesłanki klarowne i możliwe do zweryfikowania

Jak wyjaśniła Izba, przesłanki stanowiące o wykluczeniu powinny być klarowne oraz możliwe do zweryfikowania przez Wykonawcę. Należy pamiętać, że informacje przekazane Wykonawcy stanowią podstawę do wniesienia odwołania od decyzji Zamawiającego. Jeśli więc nie przedstawia się Wykonawcy informacji w sposób klarowny, utrudnia mu to ewentualne odwołanie, co jest niedopuszczalne.

Wykluczenie tylko na podstawie SIWZ (obecnie SWZ)

Przekazanie Wykonawcy kompletnych informacji jest także w interesie Zamawiającego. Jeśli bowiem Wykonawca odwoła się od decyzji, Zamawiający nie będzie już mógł wskazać nowych przesłanek wykluczających Wykonawcę. Jak wskazała Izba w wyroku KIO 354/21, postępowanie odwoławcze ma charakter weryfikacyjny – Izba bada czy Zamawiający prawidłowo dokonał czynności wykluczenia Wykonawcy.

Warto również przypomnieć, że w momencie otwarcia ofert – kiedy nie ma już możliwości zmiany ich treści – obydwie strony postępowania związane są zapisami SIWZ, a obecnie SWZ. Wyłącznie w oparciu o ich treść Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę. Powoływanie się na inne przesłanki będzie nieskuteczne.

Podsumowanie

Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie zapisów SIWZ.

W informacji o wykluczeniu Zamawiający musi wskazać przesłanki, na podstawie których Wykonawca został Wykluczony w klarowny i możliwy do zweryfikowania sposób. Wskazanie innej przesłanki przez Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym nie będzie skuteczne.

Podziel się artykułem