29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

Część przepisów wprowadzonej 19 czerwca 2020 r. Tarczy 4.0. dotyczy prawa zamówień publicznych. Wiadomość ta z pewnością zainteresuje uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz stron już realizujących umowy wykonywane na gruncie prawa zamówień publicznych.

Co się zmieni?

Tarcza 4.0 istotnie zmienia prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Zamawiający może wszczynać postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej (art. 40 ust. 1). Usunięty został obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W sytuacji gdy, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP. Tarcza 4.0 nakłada zatem obowiązek zmiany umowy.

Dodatkowo, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, Zamawiający nie ma obowiązku żądania wadium. Artykułu 45 ust. 1 PZP nie stosuje się.

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych, Tarcza 4.0 wprowadza także zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zakaz potrącania kar umownych obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. Jednak zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, musiało nastąpić w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W takiej sytuacji po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek – w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy”.

Podsumowanie

Zmiany zaproponowane w Tarczy 4.0 są w głównej mierze skierowane do Wykonawców. Na wiele sposobów pozwalają one utrzymać płynność finansową przedsiębiorstw.

Należy pozytywnie ocenić przyjęte przez Sejm zmiany w prawie zamówień publicznych. Z pewnością ułatwią one prowadzenie biznesu w czasie epidemii.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi