13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

W trybie art. 26 ust. 3 PZP uzupełnieniu podlega dokument, który potwierdza spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego, jeśli dokument taki zawiera błędy – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Na wstępie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP, jeżeli Wykonawca:

nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, lub

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub

nie złożył innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa Wykonawcę do podjęcia czynności w zakresie tych dokumentów.

W wyroku wydanym 27 listopada 2019 r. KIO orzekła, że art. 26 ust. 3 PZP, nie ma jednak zastosowania, jeżeli dokument w postaci kart katalogowych stanowi treść oferty.

„Jeśli tak, podlega ocenie w takim kształcie, w jakim został złożony wraz z ofertą.” (KIO 2294/19)

Podsumowanie

Odnosząc się do treści oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać jedynie wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 PZP.

Jak jednak przypomniała Izba: „wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści złożonej oferty”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO