26.09.2017

Zakaz powierzenia podwykonawcom „kluczowych” części zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę:

  1. kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
  2. prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

A zatem przepis ten formułuje wyjątek od zasady zapisanej w art. 36a ust. 1 PZP, zgodnie z którą Wykonawca ma prawo powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Kluczowe części zamówienia

Chcąc ocenić, która część zamówienia może być zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę należy jednoznacznie zdefiniować pojęcie kluczowych części zamówienia.

Określenie „kluczowe” oznacza „decydujące” lub „najważniejsze i mające wpływ na jakość wykonania zamówienia”. A zatem, kluczowe to części decydujące o rodzaju zamówienia, stanowiące jego najdroższy element. Kluczowych części zamówienia nie można określać procentowo, tylko rzeczowo.

Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa

Wykonawca ma prawo zaskarżyć postanowienia SIWZ, w których Zamawiający zbyt szeroko określił kluczowe części zamówienia lub określił je procentowo. Takie działanie stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 PZP.

Przypomnieć bowiem należy, iż zgodnie z zasadami sformułowanymi we wskazanym przepisie, Zamawiający powinien przygotowywać i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Oznacza to jednakowe traktowanie wszystkich Wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, jak również środków dyskryminujących Wykonawców.

Indywidualne badanie zamówienia

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1195/17) potwierdziła, że Zamawiający ma prawo konkretnie określić, które elementy zamówienia oznacza jako „kluczowe”. Ma także prawo wymagać, aby te części zamówienia były wykonywane bez udziału podwykonawców.

Warto podkreślić, że w postępowaniu, które rozpatrywała KIO, Zamawiający bardzo szczegółowo i technicznie (merytorycznie) opisał oraz uzasadnił kluczowe części zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa