19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odwołanie, w którym zarzucano Zamawiającemu iż bezpodstawnie wykluczył Odwołującego w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza 22 sierpnia 2019 r. (sygn. akt KIO 1551/19).

Stan faktyczny

Zamawiający wykluczył Wykonawcę, ponieważ nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 punkt 12) PZP). Zamawiający wymagał posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych (art. 22c ust. 1 PZP).

Jak słusznie podkreślił Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wyrok KIO

Zdaniem KIO, Zamawiający postąpił prawidłowo wykluczając Odwołującego. W aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skoro zatem Zamawiający wymagał posiadania ubezpieczenia OC na stosowną kwotę, to takie ubezpieczenie powinno być posiadane przez Wykonawcę w chwili składania oferty, jak i w chwili przedstawiania dokumentów na potwierdzenie (polisy).

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający wzywając do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów nie stanowi podstawy do „przesunięcia” terminu spełniania warunku udziału w postępowaniu na późniejszy niż wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Identycznie wezwanie do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów nie stanowi podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty spełniania wymogów – jest to tylko dodatkowy termin na przedstawienie prawidłowego dokumentu.

Wnioski

Warto zatem pamiętać, że w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i posiadania polisy OC Wykonawca musi spełniać ten warunek w dniu składania oferty!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa