09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 30 października 2018 r., Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do podstawowej przyczyny złożenia odwołania, a mianowicie do kwestii zarzutów odwołania.

Zdaniem KIO (sygn. akt KIO 2134/18), o skuteczności zarzutu odwołania nie przesądza jedynie kwalifikacja prawna zaskarżonej czynności Zamawiającego, podana w treści odwołania przez Odwołującego. Zadaniem Izby jest bowiem dokonanie subsumpcji (przyporządkowania) stanu faktycznego określonego w odwołaniu pod normę prawną.

 Stan faktyczny

W opisywanym stanie faktycznym, Odwołujący zarzucał, że Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin (6 dni) w wezwaniu do złożenia dokumentów. Wykonawcy mieli przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie aktualnych zaświadczeń o niekaralności oraz oświadczenia o zachowaniu poufności dla osób wskazanych do udziału w wizjach lokalnych. Wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów Wykonawcy otrzymali także harmonogram wizji.

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 PZP, poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad równego tratowania i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności. Potwierdzeniem tych zarzutów miały być m. in.:

1) wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia wizji lokalnych;

1) niezachowanie terminu powiadomienia o wizji.

 Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do określonego przez Zamawiającego terminu w świetle znanych Wykonawcom wymogów w tym zakresie, postawionych w SIWZ. Jak podkreślono, wymogi te były ogłoszone już na początku września 2018 r. Zatem termin, wynoszący 3 i 1/2 dnia roboczego (5 i 1/2 dnia kalendarzowego) należy uznać, za wystarczający do złożenia wymaganych w SIWZ dokumentów. Zdaniem KIO, uchybienie temu terminowi mogło stanowić podstawę niedopuszczenia Odwołującego do udziału w wizjach lokalnych.

Wbrew twierdzeniom Zamawiającego, Izba stwierdziła, iż o skuteczności zarzutu odwołania nie przesądza jedynie kwalifikacja prawna zaskarżonej czynności, należy bowiem zbadać stan faktyczny i dokonać jego oceny w świetle norm prawnych.

Skoro Odwołujący znał treść SIWZ, która przewidywała wizje i konieczność przedłożenia dokumentów do udziału w nich, to zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 PZP (tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję), winien być podniesiony w odwołaniu od treści SIWZ i wobec wezwania na wizję był już spóźniony.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa