08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP, Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Wykluczenie Wykonawcy następuje, zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 2 litera c) PZP,  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

Orzeczenie KIO

Krajowa Izba Odwoławcza stanowisko w sprawie wykluczenia Wykonawcy na podstawie nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne przedstawiła w wyroku z 3 sierpnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1428/18).

Zdaniem Izby wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy wszystkie określone w ww. przepisie okoliczności zostaną spełnione łącznie. Ponadto nie mogą być one rozumiane dowolnie.

KIO wskazuje, iż istotne obowiązki spoczywają na Zamawiającym, który wykluczając Wykonawcę na ww. podstawie prawnej obowiązany jest wykazać kumulatywne spełnienie okoliczności określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP. Zamawiający ma również obowiązek uzasadnić każdą z nich, co jest istotne dla zachowania zasady proporcjonalności i przejrzystości postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP). Wyjaśnienia są ważne także w przypadku możliwości skorzystania przez Wykonawcę z procedury tzw. samooczyszczenia, o której mowa w art. 24 ust. 8 PZP, lub skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej.

Skład orzekający KIO podkreślił, iż instytucja samooczyszczenia ma zastosowanie wtedy, gdy wobec Wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia, ale Wykonawca zamierza wykazać, że mimo to jest podmiotem rzetelnym i wiarygodnym. Innymi słowy, jedynie w przypadku wykazania istnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, zasadne jest skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do przedstawienia dowodów, że podjęte przez niego środki są wystarczające do uznania jego rzetelności.

W ocenie KIO, istotnym jest również ustalenie, czy upłynął okres 3 lat, w którym Zamawiający uprawniony byłby do zastosowania sankcji prawnej w postaci wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wnioski

Podstawą zastosowania przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP jest szczegółowa analiza stanu faktycznego będącego podstawą wykluczenia i spełnienie wymogów tego przepisu – istotny stopień naruszenia oraz przyczyny leżące po stronie Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa