08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii równego traktowania Wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, czego dowodem jest m.in. treść art. 7 ust. 1 PZP. Z tego też powodu zobowiązuje Zamawiających do wyłączenia konkretnych osób z czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesłanki wyłączające osoby z postępowania zostały wymienione w art. 17 ust. 1 PZP. Zgodnie z jego treścią osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:

-       ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,

-       pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-       przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-       pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

-       zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Analizując powyższy przepis, Krajowa Izba Odwoławcza podjęła ważną uchwałę odpowiadającą na pytanie, do kiedy osoba wykonująca czynności może złożyć oświadczenie o tym, że nie zaistniała w stosunku do niej żadna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 PZP.

W ocenie Izby przedstawionej w uchwale z 7 stycznia 2020 r. złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 PZP, powinno nastąpić przed podjęciem danej czynności, a nie później niż z chwilą definitywnego zakończenia postępowania, czyli podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Tylko w takim przypadku możliwe będzie skuteczne odsunięcie danej osoby od uczestniczenia w prowadzeniu postępowania i zastąpienie jej inną osobą, względnie powtórzenie czynności, jeżeli osoba podlegająca wyłączeniu już ją dokonała, przewidziane na wypadek takiej sytuacji w art. 17 ust. 3 PZP.” (KIO/KD 79/19)

Warto, aby Zamawiający dopełniali obowiązku dotyczącego osób wykonujących czynności w postępowaniu. Zgodnie z przepisami, powtarza się czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu, po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Wyjątkiem jest tutaj czynność otwarcia ofert oraz inne czynności faktyczne niewpływające na wynik postępowania.

Podsumowanie

Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 1 PZP, muszą bardzo dokładnie przeanalizować ten przepis oraz swoją sytuację. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa