26.10.2020

Tryb podstawowy dla zamówień o wartości poniżej progu unijnego

Wchodzące z początkiem stycznia 2021 r. nowe Prawo Zamówień Publicznych zmienia tryby udzielania zamówienia publicznego w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Zmiany mają na celu zachęcenie Zamawiającego do negocjacji z Wykonawcą oraz uproszczenie zasad udzielania zamówień.

Dla których zamówień zastosujemy tryb podstawowy?

Funkcjonujące do tej pory: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony zostają zastąpione trybem, określonym w nowej ustawie jako tryb podstawowy. Jak sama nazwa wskazuje to właśnie w tym trybie będą udzielane praktycznie wszystkie zamówienia. Tryb ten jest najbardziej zbliżony do przetargu nieograniczonego, gdyż swoją ofertę będą mogli w nim złożyć wszyscy zainteresowani Wykonawcy (art. 275 nowe PZP).

Ustawa przewiduje trzy warianty postępowania z ofertami złożonymi w trybie podstawowym. Zamawiający po otrzymaniu ofert może wybrać najkorzystniejszą z nich lub negocjować ich treść, o ile wcześniej zastrzegł sobie taką możliwość (negocjacje fakultatywne) lub negocjować treść tych ofert, które zostały złożone w celu ich ulepszenia (negocjacje obligatoryjne). O wyborze wariantu trybu postępowania decyduje Zamawiający ( art. 275 nowe PZP).

Inne możliwości w sytuacjach specjalnych

W sytuacjach specjalnych określonych w ustawie Zamawiający będzie mógł zrezygnować z trybu podstawowego. W zależności od sytuacji Zamawiający będzie mógł skorzystać z trybu partnerstwa innowacyjnego (w przypadku zapotrzebowania na innowacyjny produkt), negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. W przypadku dwóch ostatnich trybów ustawa wymienia enumeratywnie przesłanki, które pozwalają na skorzystanie właśnie z takiego trybu postępowania (art. 209 oraz art. 214 nowe PZP).

Podsumowanie

Widać, że ustawodawca kładzie szczególny nacisk na negocjacje podczas postępowania, stąd charakter wprowadzonych zmian.

Przepisy nowej ustawy mają na celu raczej usprawnienie dotychczasowych rozwiązań niż zastępowania ich nowymi.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO