16.05.2018

Gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy…

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 94 ust. 3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku Zamawiający nie musi przeprowadzać ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 stycznia 2018 r. (KIO 2738/17) stwierdziła, że wykładnia przepisu art. 94 ust. 3 PZP wskazuje, iż ustawodawca posłużył się w treści przepisu wyrażeniem "nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy" (a nie "nie wniósł w wyznaczonym terminie"), analogicznie jak w przypadku pierwszej przesłanki ("uchyla się”).

„Zatem nie chodzi tutaj o jednorazowe uchybienie terminowi wyznaczonemu przez Zamawiającego (zwłaszcza z przyczyn losowych lub zbyt krótkiego terminu na wniesienie zabezpieczenia), lecz regulacja ta odnosi się do sytuacji, w których Wykonawca nie ma zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub też – pomimo chęci zawarcia umowy oraz wniesienia zabezpieczenia – nie jest w stanie takiego zabezpieczenia wnieść.” (KIO 2738/17)

Powyższe oznacza, że jednorazowy brak wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie powinno być traktowane jako przesłanka do wybrania innego Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa