13.12.2017

Kiedy Zamawiający uwzględni zarzuty odwołania…

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ma prawo uwzględnić zarzuty odwołania. W takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umorzy postępowanie.

W wyroku z 11 sierpnia 2017 r. (KIO 1467/17) Izba orzekła, że art. 186 ust. 2 PZP ma charakter procesowy.

„Fakt, że ww. regulacja ma charakter procesowy (nie zaś materialny) oznacza, że Zamawiający, wykonując czynności, których dokonania Wykonawca domagał się w uwzględnionym odwołaniu może liczyć na określony skutek procesowy przewidziany w dziale VI ustawy PZP, tj. że ewentualne odwołanie (…) będzie podlegało odrzuceniu.” (KIO 1467/17)

Brak wykonania czynności przez Zamawiającego

KIO podkreśliła ponadto w wyroku, że jeżeli Zamawiający nie wykona czynności, której podstawą było uwzględnione odwołanie, naraża się na przedłużenie prowadzonego przez niego postępowania.

Co więcej, czynności Zamawiającego po uwzględnieniu odwołania podlegają „merytorycznej weryfikacji w trybie odwoławczym”.

„Innymi słowy, jeśli podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności Zamawiającego są sprzeczne z żądaniem zawartym w uwzględnionym przez niego odwołaniu, Wykonawca pierwotnie składający odwołanie posiada uprawienie do zaskarżenia tych czynności i ich weryfikacji przez Izbę w ramach postępowania odwoławczego.” (KIO 1467/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa