15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W ramach oceny ofert nie ma miejsca na jakiekolwiek interpretacje. Gdyby uznać, że możliwe jest dokonywanie interpretacji to istota skodyfikowanego postępowania, gdzie dopuszczalne są jedynie niewielkie odstępstwa, enumeratywnie wyliczone, zostałaby naruszona – uznała jednoznacznie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przywołanym wyroku Izba oceniła, że kryteria jakie stosuje Zamawiający muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne. Nie mogą także dotyczyć właściwości Wykonawcy.

„Podkreślenia wymaga, że dokonanie wyboru oferty czy też ocena ofert w ramach kryteriów oceny ofert musi być dokonywana zgodnie z tym co ustalił w SIWZ Zamawiający. Niedopuszczalne są żadne odstępstwa i domniemania, jak również niedopuszczalne są na etapie oceny ofert żadnego rodzaju interpretacje i wykładnie.” (KIO 2236/19)

KIO zwróciła ponadto uwagę, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, uregulowanych w przepisach PZP, nie można dopuszczać do domyślania się pewnych kwestii. Działania w postępowaniach powinny być jednoznaczne.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa