16.10.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty Wykonawcy m.in. w sytuacji, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, jako podstawy odrzucenia oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, możliwe jest, gdy rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 10 lipca 2019 r., KIO uznała, że niezgodność oferty winna dotyczyć sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

„Polegać ona [niezgodność – przyp. M. Szołajski] może także na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania/świadczenia ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy, które są również w SIWZ zamieszczane).” (KIO 1091/19 KIO 1161/19)

Podsumowanie

Odrzucając ofertę Wykonawcy, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że – jak orzekła Izba – zawsze winno być możliwe wskazanie i wykazanie, na czym konkretnie ta niezgodność polega – co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanym i ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ.

 
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi