12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

Poszanowanie uczciwej konkurencji zobowiązuje Zamawiającego do traktowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie w sposób jednakowy – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

W orzeczeniu wydanym 6 marca 2019 r., Sąd ten wskazał także, że zasady proporcjonalności oraz przejrzystości obligują Zamawiającego do transparentnego stosowania środków adekwatnych do zamierzonego celu.

„Zamawiający nie ma więc prawa w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych Wykonawców zamówienia publicznego.” (I GSK 1056/19)

Wykonawców należy traktować jednakowo

Wyrok NSA wprost odnosi się do art. 7 ust. 1 PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

W sprawie o sygn. akt I GSK 1056/19 Sąd jednoznacznie stwierdził, że obowiązkiem spoczywającym na Zamawiającym jest traktowanie każdego z Wykonawców znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnej lub faktycznej w identyczny sposób.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO