08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przepis art. 22 ust. 1 PZP określa warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 marca 2019 r.

Przytoczony artykuł zakłada, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

„Określenie to (tj. warunków) winno być skonkretyzowane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, poprzez opisanie sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.” (I GSK 817/18)

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że opis stanowi kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Co więcej, brak kryterium może prowadzić do dowolności w ich ocenie przez Wykonawców i stwarza możliwość podejmowania arbitralnych decyzji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO