19.07.2021

Zasada precyzyjności warunków udziału w postępowaniu

Zasada precyzyjności warunków udziału w postępowaniu

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który nie wykazał, że spełnił warunki udziału w postępowaniu. O tym jak mają być one sformułowane oraz interpretowane wypowiedziała się KIO w wyroku z 19 maja 2021 r.

Warunki udziału w postępowaniu są określane przez Zamawiającego w SIWZ, a obecnie w SWZ. Na późniejszym etapie ten sam Zamawiający ocenia ich spełnienie przez poszczególnych Wykonawców. Z tego też powodu najważniejszą cechą określenia warunków jest ich precyzyjność. Warunki udziału w postępowaniu mają być sformułowane w sposób, który uniemożliwia ich odmienną interpretację.

KIO: pierwszeństwo ma wykładnia literalna

Jak wskazała Izba w wyroku KIO 947/21, wykluczenie Wykonawcy z postępowania może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, kiedy brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie budzi wątpliwości w stosunku do treści ustanowionego warunku.

W takiej sytuacji kluczowe jest aby interpretacja wymagań, dokonywana przez Zamawiającego, nie pozwalała na odczytanie ich jako mniej lub bardziej radykalnych, niż to wynika z literalnego brzmienia wymogu ustanowionego w treści warunku udziału w postępowaniu. W tym zakresie bezwzględne pierwszeństwo ma wykładnia literalna.

Podsumowanie

Przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu szczególny nacisk kładzie się na precyzyjność ustalonych warunków.

Interpretacja warunków udziału w postępowaniu odbywa się w sposób literalny, aby nie odczytywać ich jako mniej lub bardziej radykalne.

Podziel się artykułem