Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą obejmujące:

- przygotowanie odpowiedzi na odwołanie,

- udział w posiedzeniu i prawne wsparcie w trakcie rozprawy.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy być gotowym na to, że wykonawca kwestionujący czynności dokonane przez zamawiającego złoży odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Jako Kancelaria specjalizująca się w zamówieniach publicznych przygotowujemy odpowiedzi na odwołania składane przez wykonawców. Wspólnie z zamawiającym wypracowujemy treść odpowiedzi na odwołanie, w której prawne argumenty, uzupełniane są merytorycznym wkładem ze strony zamawiającego.

Jednocześnie nasz zespół reprezentuje zamawiającego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wskazując na kluczowe aspekty postępowania oraz główne tezy przyjętego stanowiska przygotowujemy także samego zamawiającego do udziału w rozprawach.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa