Analiza treści SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności pod kątem wymogów postawionych przez zamawiającego oraz kluczowych formalnych aspektów postępowania. Wsparcie w dostosowaniu treści oferty do wymogów postępowania oraz pomoc w złożeniu oferty (również elektronicznie).

Oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy. Należy zadbać, aby oferta była zgodna z SIWZ i tym samym uniknąć jej odrzucenia jako niezgodnej z dokumentacją postępowania. Wraz z wykonawcą dokonujemy analizy opublikowanych przez zamawiającego dokumentów. Uwzględniając wymogi zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania, wspieramy w przygotowaniu oferty.

Nasze doświadczenie wskazuje, że odpowiednie wsparcie prawne na etapie przygotowywania oferty, pozwala obniżyć ryzyko jej odrzucenia z powodu niezgodności z wymaganiami zamawiającego. Aktywnie uczestniczymy także w czynności składania oferty, aby dochowane zostały wszelkie wymogi formalne w tym zakresie.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa