13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Kwestię aktualności dowodów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a tym samym braku podstaw wykluczenia badała Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 13 marca 2020 r. W mojej ocenie warto przyjrzeć się bliżej tym ciekawym i praktycznym wskazówkom.

Podstawa prawna

Obowiązkiem Zamawiającego jest wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który:

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub

nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Co ważne, są to obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy, wskazane bezpośrednio w art. 24 ust. 1 PZP.

Wyrok KIO

W wydanym wyroku Izba podkreśliła, że warunki udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia powinny być spełnione na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania. Dowody składane na potwierdzenie powyższych okoliczności mają być aktualne na dzień ich składania.

„Za wystarczające obecnie należy uznać przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków (ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ.” (KIO 430/20)

Podsumowanie

Dokumenty, które składa Wykonawca muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Jednocześnie mają potwierdzać złożone wcześniej oświadczenie.

Jak zatem przypomniała KIO, dokumenty muszą poświadczyć, że stan, do którego odnosi się dane zaświadczenie, nie uległ zmianie od momentu złożenia oświadczenia wstępnego (JEDZ), czyli od terminu składania ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi