06.03.2017

Bądź uważny przy zawiadamianiu o wniesieniu odwołania!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przepisy Prawa zamówień publicznych przewidują instytucję zawiadomienia o wniesieniu odwołania, a nie instytucję o zamiarze wniesienia odwołania. Oznacza to, że Odwołujący wnosi odwołanie, jednocześnie informując Zamawiającego o dokonanej czynności. Wtedy to Zamawiający, ma obowiązek zawiadomienia pozostałych Wykonawców oraz powstrzymania się od zawarcia umowy. – Jeżeli odwołanie zostało wniesione, a nie tylko ma być wniesione – skonstatowała Krajowa Izba Odwoławcza w postanowieniu z 15 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1359/14).

Dla Zamawiającego: informacja o faktycznym wniesieniu odwołania

W analizowanym przez KIO stanie faktycznym Zamawiający nie został powiadomiony o wniesieniu odwołania, czyli nie otrzymał „kopii odwołania”, a został powiadomiony jedynie o zamiarze wniesienia odwołania. Zamawiający słusznie twierdził, że zawiadomienie o przyszłym wniesieniu odwołania nie może być utożsamiane z zawiadomieniem o jego wniesieniu.

W przypadku faktycznego wniesienia odwołania Zamawiający:

1) ma obowiązek w ciągu dwóch dni przesłać je pozostałym Wykonawcom z wezwaniem do przystąpienia do odwołania (art. 185 PZP)

2) nie ma prawa zawierać umowy o realizację zamówienia (art. 183 ust. 1 PZP)

Jednak w sytuacji, gdy potencjalny Odwołujący tylko informuje, że zostanie wniesione odwołanie, Zamawiającego nie wiąże żadne z powyższych zobowiązań. W konsekwencji – brak zawiadomienia o wniesieniu odwołania – powoduje konieczność zastosowania sankcji przewidzianej w art. 189 ust. 2 pkt 7 PZP, czyli odrzucenia odwołania!

Odwołanie – do prezesa KIO, kopia – dla Zamawiającego

W praktyce orzeczniczej KIO bywały przypadki, kiedy odwołania wpływały tylko do Zamawiającego, nie zaś do KIO. Prawo zamówień publicznych chroni Zamawiających przed Odwołującymi, którzy nie czynią zadość procedurom i wnoszą odwołania tylko do Zamawiających.

Przypominam, że odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Reasumując, doręczenie odwołania Zamawiającemu przed wniesieniem odwołania do KIO nie rodzi skutków doręczenia „kopii odwołania” w przypadku braku powiadomienia o faktycznym wniesieniu odwołania do KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa