29.11.2016

Brak zastosowania Ustawy PZP a odrzucenie odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odwołanie wniesione przez Wykonawcę zostanie rozpoznane, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz zostało właściwie opłacone. Jednak nawet spełnienie powyższych warunków nie chroni przed możliwością odrzucenia odwołania w procesie jego rozpoznawania przez Izbę. KIO jest zobowiązana odrzucić odwołanie, jeżeli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art. 189 ust. 2 pkt 1. PZP).

Odwołanie winno zostać rozpoznane w terminie 15 dni od dnia prawidłowego doręczenia Prezesowi Izby.

 

Zakres działania KIO

Zadaniem Krajowej Izby Odwoławczej jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (ew. Wykonawcami). Spory te winny powstać w toku trwania postępowania o udzielenie zamówienia i powinny zostać wszczęte na skutek wniesienia odwołania przez Wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza jest uprawniona rozstrzygać tylko te spory, w których jest właściwa w świetle regulacji prawa zamówień publicznych.

„Izba jest organem uprawnionym jedynie do rozstrzygania sporów określonych w przepisach PZP.”(KIO 887/13)

Jeśli zatem pewne czynności zmierzają do zawarcia przez strony umowy, jednak nie są postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Krajowa Izba Odwoławcza nie może udzielić ich uczestnikom ochrony prawnej (KIO 1009/11).

 

Dobrowolne stosowanie przepisów PZP, a uprawnienia Wykonawców

Ciekawym jest postanowienie KIO z 9 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2824/12), w którym wskazano, że dobrowolne stosowanie przez Zamawiającego trybu i zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych nie powoduje, że Wykonawcom przysługują prawa odwoławcze.

Nawet jeśli Wykonawcy zostaną błędnie poinformowani o możliwości wniesienia odwołania, pozostaje to bez znaczenia dla faktycznej możliwości wniesienia środków ochrony prawnej. W konkretnej sytuacji muszą mieć zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych!

W procesie rozpoznawania odwołania Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu zobowiązana jest do zbadania okoliczności i przesłanek uzasadniających jego odrzucenie. Przepisy wskazane w art. 189 ust. 2 PZP mają imperatywny charakter (KIO 833/11).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa