05.04.2022

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyłączenie możliwości składania ofert wariantowych


Zamawiający może dopuścić albo wymagać w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w dokumentach zamówienia, złożenia oferty wariantowej. Takie uprawnienie przyznaje
Zamawiającemu ustawa. W wyroku KIO 30/22 z 31 stycznia 2022 r. Izba pochyliła
się nad kwestią, czy wynika z tego również uprawnienie Wykonawcy do przedstawienia
takiej oferty.


To Zamawiający dopuszcza lub wymaga oferty wariantowej


Zgodnie z ustawą, oferta wariantowa musi być związana z przedmiotem zamówienia. W
sytuacji, gdy Zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość złożenia oferty
wariantowej, określa w dokumentach zamówienia:
1) minimalne wymagania dla oferty wariantowej oraz wymagania dotyczące ich
składania, w szczególności informację o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z
ofertą podstawową albo zamiast oferty podstawowej;
2) kryteria oceny ofert, w sposób zapewniający możliwość ich zastosowania zarówno w
odniesieniu do oferty podstawowej, jak i oferty wariantowej.


Zdaniem Izby, jeżeli Zamawiający nie dopuści ani nie wymaga w ogłoszeniu o
zamówieniu złożenia oferty wariantowej, nie korzysta on z przysługującego mu
uprawnienia. Brak sformułowania stosownych postanowień w ogłoszeniu o zamówieniu
oznacza, że postępowanie wariantowe nie występuje, gdyż wymaga ono
jednoznacznego zakomunikowania Wykonawcom w dokumentach zamówienia.


Oferta wariantowa jasno wskazana w SWZ


Konsekwencja takiego rozumienia powyższego zapisu prowadzi do wniosku, że nie
można wywodzić możliwości złożenia oferty wariantowej w sposób
dorozumiany z jakichkolwiek innych postanowień SWZ. Postępowanie wariantowe
nie może się odbyć w szczególności wówczas, gdy odpowiednie jednoznaczne
postanowienia w tym zakresie nie zostały przez Zamawiającego zawarte w ogłoszeniu o
zamówieniu.


Uprawnienie do dopuszczenia oferty wariantowej należy wyłącznie do Zamawiającego.
Jeśli nie jest wyraźnie wskazane w SWZ, to z takiej możliwości nie może korzystać żaden
z Wykonawców.


Podsumowanie


Na gruncie prawa zamówień publicznych to Zamawiający jest uprawniony do
dopuszczenia w postępowaniu oferty wariantowej. Korzystając z tego uprawnienia
Zamawiający musi wskazać minimalne wymagania dla oferty wariantowej oraz kryteria
oceny ofert. Fakt skorzystania z tego uprawnienia musi być wyraźnie wskazany w SWZ.
Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga Wykonawcom i Zamawiającym w
postępowaniach przed KIO. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa