10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Art. 89 ust. 1 PZP wskazuje obligatoryjne przesłanki, których wystąpienie powoduje, że Zamawiający musi odrzucić ofertę złożoną przez Wykonawcę. W przywołanym przepisie znajduje się pkt 7a, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP).

Przepis, do którego odsyła art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP stanowi, że Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Dla Zamawiającego możliwość przedłużenia tego terminu dostępna jest tylko raz. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający musi zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Uchwałę dotyczącą przywołanego artykułu podjęła Krajowa Izba Odwoławcza 4 kwietnia 2019 r.

Brak wyrażenia zgody i brak samodzielnego przedłużenia – to nie to samo

W sprawie o sygn. akt KIO/KU 24/19 Izba wskazała, że próba zrównania w zakresie skutku czynności prawnej, sytuacji, kiedy Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z sytuacją, kiedy Wykonawca samodzielnie nie przedłużył tego terminu, jest niezasadna.

Innymi słowy, nie jest tożsamy brak udzielenia zgody na przedłużenie związania ofertą z brakiem samodzielnego przedłużenia przez Wykonawcę związania ofertą.

Stanowisko KIO

W ocenie KIO ustawodawca w art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP: „użył określenia "nie wyraził zgody" odnosząc się wyłącznie do drugiego fragmentu przewidzianej treścią art. 85 ust. 2 PZP skorelowanej z odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego”.

Podsumowanie

Zamawiający nie może odrzucić oferty Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP na tej podstawie, że Wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO