Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, czytamy w art. 26 ust. 2f PZP.

Składane dokumenty mają potwierdzać, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Jeżeli złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wezwanie przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne

Z analizy przytoczonego przepisu wynika, że skorzystanie przez Zamawiającego z wezwania Wykonawcy jest fakultatywne. Wskazuje na to przede wszystkim użyte w artykule pojęcie „może”.

W temacie tym wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2019 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 320/19).

Izba uznała, że art. 26 ust. 2f PZP jest przepisem o charakterze dyspozytywnym, którego zastosowanie jest uzależnione od oceny dokonanej przez Zamawiającego na określonym etapie postępowania.

„Jak wskazuje się w orzecznictwie określenie "etap postępowania" funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma znaczenia, w jakim trybie postępowanie to będzie prowadzone – nie ma znaczenia czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, jak np. przetarg ograniczony.” (KIO 320/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO