04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, czytamy w art. 26 ust. 2f PZP.

Składane dokumenty mają potwierdzać, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Jeżeli złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wezwanie przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne

Z analizy przytoczonego przepisu wynika, że skorzystanie przez Zamawiającego z wezwania Wykonawcy jest fakultatywne. Wskazuje na to przede wszystkim użyte w artykule pojęcie „może”.

W temacie tym wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2019 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 320/19).

Izba uznała, że art. 26 ust. 2f PZP jest przepisem o charakterze dyspozytywnym, którego zastosowanie jest uzależnione od oceny dokonanej przez Zamawiającego na określonym etapie postępowania.

„Jak wskazuje się w orzecznictwie określenie "etap postępowania" funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma znaczenia, w jakim trybie postępowanie to będzie prowadzone – nie ma znaczenia czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, jak np. przetarg ograniczony.” (KIO 320/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa