22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. Co ważne, z tego samego przepisu wynika, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w postaci elektronicznej, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Poświadczenie takie wydaje się w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Informacja banku lub kasy musi zostać wydana w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Prawo takie daje Zamawiającemu § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jaki charakter ma wyciąg bankowy w postępowaniu?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 lutego 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 213/18) jednoznacznie uznała, że wyciągi bankowe są dokumentami wydanymi na podstawie art. 7 prawa bankowego.

„Nie sposób odmówić im waloru dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” (KIO 213/18)

Izba zauważyła, że nie ma znaczenia, że wydruki wyciągów bankowych wykonał Wykonawca samodzielnie.

„Nie odbiera to im bowiem cech dokumentu bankowego, istotne jest bowiem to, że zostały one wygenerowane przez system bankowy i pobrane z tego systemu, a jedynie przełożone na nośnik (wydrukowane) przez Wykonawcę.” (KIO 213/18)

Podsumowanie

Powyższe orzeczenie jest w mojej ocenie bardzo istotne i ważne. Takie stanowisko Izby oznacza bowiem, że Wykonawca, który w toczącym się postępowaniu złożył wyciąg bankowy nie może być wykluczony z postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa