02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada jawności. Jednak w pewnych konkretnych przypadkach może ona doznać ograniczenia. I tak, ograniczenie jawności postępowania uzasadnia istnienie po stronie Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Obowiązek wykazania, że zastrzegane informacje stanowią faktycznie tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym winny być utajnione, spoczywa na Wykonawcy. Stanowisko takie jest ugruntowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, a w linię tę wpisuje się także niedawny wyrok Izby z 17 grudnia 2019 r.

Obowiązek spoczywa na Wykonawcy

W przytoczonym wyżej orzeczeniu KIO stanęła na stanowisku, że przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy – ściślej mówiąc – ujawnieniem.

„Dopóki sam przedsiębiorca, nie podejmie działań bezpośrednio zmierzających do zachowania danych informacji w poufności, nie można mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.” (KIO 2440/19)

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

To Wykonawca ma obowiązek wykazania, iż zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym zakresie nie powinien on liczyć na pomoc ze strony Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO