19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestia aktualności oświadczenia na dzień składania ofert lub wniosków niejednokrotnie była przedmiotem wątpliwości wśród Wykonawców, a Krajowa Izba Odwoławcza starała się wyjaśniać obawy podmiotów. Temat ten podjąłem m. in. w artykule, z którym można zapoznać się tutaj.

Przykładem klarownego oraz przejrzystego przedstawienia wykładni art. 25a ust. 1 PZP jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 października 2018 r., wydany w sprawie o sygn. akt KIO 2109/18.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.

Jak ustalić aktualność oświadczenia?

W pierwszej kolejności Izba zauważyła, że jakkolwiek oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, to kwestii tej nie należy mylić z datą złożenia dokumentu.

„Wskazuje się przy tym, że nie może być tak, że Wykonawca dokonując uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP zmuszany jest do jego antydatowania.” (KIO 2109/18)

Należy stosować „fikcję”

Izba stanęła na stanowisku, że dopuszczalne jest posłużenie się w ocenie kwestii aktualności oświadczenia fikcją. Ma ona zakładać, że niezależnie od tego, czy w oświadczeniu wskazano jakąkolwiek datę, czy też nie, to biorąc pod uwagę, że składane jest ono w związku z ubieganiem się o udzielenie konkretnego zamówienia publicznego, przyjmować należy, że potwierdza ono stan na dzień składania ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa