11.04.2017

Częściowe odrzucenie odwołania

Własne działania Wykonawcy, czy nawet poszukiwanie dowodów zewnętrznych, nie zawiesza, nie wydłuża, ani nie uprawnia do przywracania terminu do wnoszenia zarzutów wobec treści SIWZ, który jest jednoznacznie wyznaczony przepisem art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP – zawyrokowała 30 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza ( KIO 1047/16).

Ustawowy termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 PZP Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało ono wniesione po upływie tego terminu.

W sprawie, którą rozpatrywała KIO obok zarzutów wniesionych z zachowaniem ustawowego terminu, w odwołaniu umieszczone były także zarzuty spóźnione. Uwaga! Przepisy ustawy PZP nie przewidują instytucji częściowego odrzucenia odwołania.

Spóźnione zarzuty bez rozpoznania

Orzecznictwo sądów okręgowych wskazuje jednak na możliwość i obowiązek pozostawienia zarzutu spóźnionego w odwołaniu bez rozpoznania. Warto wskazać na uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z 11 maja 2015 r. (I Ca 131/15). Ocenie sądu podlegała kwestia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i terminu na zaskarżenie uznania tego zastrzeżenia za skuteczne, jednak pogląd prawny wyrażony w tym orzeczeniu może zostać przeniesiony także na grunt niniejszej sprawy.

W przywołanym uzasadnieniu sąd wskazał, że gdyby zarzut stanowił samodzielną podstawę odwołania, wówczas odwołanie podlegałoby odrzuceniu. Jednakże jeśli spóźniony zarzut został zgłoszony obok innych zarzutów, wniesionych w ustawowym terminie, winien być na podstawie odpowiedniego stosowania przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 PZP pozostawiony bez rozpoznania.

Termin: 10 dni

Stosownie do art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO