03.10.2017

Czy arkusz cenowy można uzupełnić?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów, ich uzupełnienia bądź poprawienia, albo do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Oświadczenie Wykonawcy dołączane do oferty

Zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje te wstępnie potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Czy arkusz cenowy zawiera się w tym oświadczeniu? Kwestię tę poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 czerwca 2017 r. (KIO 1104/17), stwierdzając jasno, że arkusz cenowy jako część oferty nie mieści się w kategorii oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP.

Charakter arkusza cenowego

W konsekwencji, KIO stwierdziła, że jeśli arkusz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne, to nie podlega on uzupełnieniu w trybie przepisu art. 26 ust. 3 PZP. Ewentualne uzupełnienie arkusza byłoby niedopuszczalną zmianą treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 zdanie drugie PZP.

Skutki przyjęcia alternatywnego stanowiska

Równolegle z uzasadnieniem prawnym swojego stanowiska, Izba zwróciła uwagę, jakie byłyby konsekwencje, gdyby przyjąć za słuszną argumentację odmienną od zaprezentowanej w sprawie KIO 1104/17.

„Przyjmując inną wykładnię należałoby przyjąć, że również takie dokumenty przedmiotowo istotne, jak przykładowo formularz cenowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia, gwarancja wadialna mogą być uzupełniane w trybie przepisu art. 26 ust. 3 PZP, co byłoby równoznaczne z możliwością zmiany treści oferty i dopuszczalnością prowadzenia negocjacji.” (KIO 1104/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa