28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

W art. 87 ust. 1 PZP zostało ukształtowane prawo Zamawiającego do żądania od Wykonawcy – w trakcie badania i oceny ofert – wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza.

Brak odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień

W wyroku wydanym 25 listopada 2019 r. KIO uznała, że ustawodawca nie wiąże skutku, w postaci konieczności odrzucenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferty Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień.

„Nie można mówić o bezwzględnym obowiązku wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.” (KIO 2272/19)

Wezwanie Wykonawcy a rzetelne prowadzenie postępowania

Obowiązkiem Zamawiającego jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób rzetelny.

Izba zwróciła uwagę, że regulacja art. 87 ust. 1 PZP powinna być rozpatrywana w kategoriach uprawnienia Zamawiającego, jednak prawo to winno być połączone z obowiązkiem zażądania wyjaśnień celem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia oceny ofert w sposób rzetelny.

Przypomnienia wymaga, że oferta składana przez Wykonawcę jest jego oświadczeniem woli, które w kolejnym etapie podlega ewentualnemu wyjaśnieniu przez Zamawiającego.

Niezgodność oferty z SIWZ obliguje do jej odrzucenia

Na zakończenie należy wskazać, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP.

„Oferta podlega odrzuceniu w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Badanie zgodności tych dokumentów dokonywane przez Zamawiającego oparte jest po pierwsze, na postanowieniach SIWZ, po drugie na treści oferty, a ich ocena dokonywana jest w ramach przesłanki, której nie można interpretować rozszerzająco.” (KIO 2272/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO