20.06.2017

Czy JEDZ podlega uzupełnieniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Składając ofertę czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany ustawą do złożenia oświadczenia w zakresie, który w SIWZ wskaże Zamawiający.

Informacje wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu są wstępnym potwierdzeniem i wykazaniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jeśli wartość zamówienia przekracza progi unijne, to zgodnie z art. 25a ust 2 PZP, Wykonawca składa wspomniane oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Uzupełnienie JEDZ i wyjaśnienie JEDZ

Co jednak w sytuacji, kiedy Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania? Czy Wykonawca ma możliwość poprawienia lub uzupełnienia dokumentów niekompletnych albo zawierających błędy? Czy Zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, jeżeli informacje podane przez Wykonawcę budzą jego wątpliwości?

Zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP Zamawiający wzywa do złożenia brakujących dokumentów, uzupełnienia lub poprawienia informacji zawierających błędy oraz złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości, co do udzielonych informacji. Co istotne, to Zamawiający wskazuje termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia składanych dokumentów.

Sytuacja jest odmienna, kiedy pomimo złożenia, uzupełnienia lub poprawienia składanych dokumentów oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.

Powyższe potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 12 kwietnia 2017 r. (KIO 588/17; KIO 591/17). Izba wskazała w nim, że oświadczenia złożone na formularzu JEDZ podlegają stosownie do art. 26 ust. 3 PZP uzupełnieniu lub poprawie, jeśli są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym w toku rozprawy przez Przystępującego, że brak odesłania wprost w treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP do art. 25a ust. 2, który dotyczy dokumentu JEDZ, oznacza, że nie jest możliwe uzupełnienie lub poprawienie dokumentu JEDZ.” (KIO 588/17; KIO 591/17)

KIO orzekła, że odesłanie do art. 25a ust. 2 PZP nie jest konieczne albowiem określa on jedynie formę, w jakiej składane są oświadczenia tj. w formie jednolitego dokumentu.

W ocenie Izby wezwanie stosownie do art. 26 ust. 3 PZP to wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia niekompletnych, zawierających błąd lub budzących wątpliwości dokumentów i oświadczeń, w tym również oświadczeń złożonych w jednolitym europejskim dokumencie JEDZ.

JEDZ dla podwykonawców

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy przepis, o którym warto pamiętać przygotowując ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jest to art. 25a ust. 5 PZP.

Stanowi on, że Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument JEDZ dotyczący podwykonawców tylko na wyłączne żądanie Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa