05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz przy użyciu takich środków, aby opis nie utrudniał uczciwej konkurencji. Zarzucenie naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP stało się podstawą niedawnego rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o sygn. akt KIO 1414/20.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że ten naruszył art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP w związku z art. 7 ust. 1 PZP poprzez:

dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami PZP, a to przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych określających konkretnego producenta, pomimo braku ustawowych przesłanek do zastosowania takiego opisu oraz

pozorne dopuszczenie ofert równoważnych przez takie określenie kryteriów równoważności, których spełnienie przez jakiegokolwiek Wykonawcę, innego niż producent rozwiązań określonych przez Zamawiającego przy użyciu znaków towarowych, jest obiektywnie niemożliwe.

W efekcie Izba musiała rozpatrzyć, czy dopuszczalne jest opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem konkretnego znaku towarowego.

Wyrokiem z 31 sierpnia 2020 r. KIO oddaliła odwołanie. Tezy sformułowane przez Izbę w uzasadnieniu wyroku zachowują aktualność także w innych postępowaniach, dlatego warto je przytoczyć w dzisiejszym artykule.

Kluczowe dla opisu są cechy zamawianego przedmiotu

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że chcąc opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należy w tym przypadku użyć znaku towarowego producenta. Z uwagi na przyczyny o charakterze obiektywnym nie można w inny sposób wystarczająco precyzyjnie opisać przedmiotu Zamówienia.

„Tak więc specyfika przedmiotu zamówienia oraz cechy zamawianego przedmiotu przemawiają za tym, że jego opis będzie pełniejszy, jeżeli nastąpi przez odesłanie do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zaś opis, dokonany wyłącznie poprzez charakterystykę cech funkcjonalnych, technicznych i jakościowych nie oddaje w pełni uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.” (KIO 1414/20)

Rozwiązania równoważne w postępowaniu

Przewidując możliwość złożenia oferty zawierającej rozwiązanie równoważne, Zamawiający powinien doprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

„Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność, co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.” (KIO 1414/20)

 Podsumowanie

 W określonych okolicznościach Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób bardziej szczegółowy tj. wskazujący konkretny znak towarowy.

 Sytuacja ta nie jest częsta, jednak przygotowując się do wniesienia odwołania należy zbadać dokumentację i przedmiot postępowania, z uwzględnieniem jego specyfiki, aby nie narazić się na oddalenie odwołania i poniesienie wysokich kosztów postępowania odwoławczego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa