09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Zastrzeżenie przez Zamawiającego jako tajemnicy przedsiębiorstwa kopii referencji, protokołów wykonania odbioru robót, protokołu odbioru końcowego oraz rozrachunków księgowych wskazał Wykonawca w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej jako działanie niezgodne z prawem.

Stanowisko odwołującego

Odwołujący podniósł, że Wykonawca nie wykazał, że dokumenty zawierają informacje poufne, ani że mają one wartość gospodarczą oraz że ich ujawnienie naraziłoby Wykonawcę na szkodę. Ponadto, nie wskazał, aby podjął jakiekolwiek działania w celu zachowania poufności wskazanych dokumentów.

Podkreślił również, że nie sposób uznać, aby protokoły odbioru robót mogły zawierać informacje będące tajemnicą handlową przedsiębiorstwa.

Odwołujący argumentował także, że działanie Wykonawcy oraz Zamawiającego bezpodstawnie pozbawiło go możliwości weryfikacji wyjaśnień Wykonawcy, co ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę wymogów określonych w treści SIWZ.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

W wyroku z 26 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 396/2018) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zarzut zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie KIO dla wykazania, że zastrzegana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, nie jest wystarczającym blankietowe powołanie się przez Wykonawcę na art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przytoczenie orzecznictwa w tym zakresie.

W przedmiotowej sprawie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte w piśmie Wykonawcy sprowadzało się do przywołania treści przepisu, wyroku Sądu Najwyższego, poglądu doktryny oraz wskazania woli utrzymania statusu zastrzeżonych informacji jako tajemnicy.

„Ogólnikowe uzasadnienie zastrzeżenia przedkładanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być uznane za skuteczne.” (KIO 396/2018)

„Mając na uwadze lakoniczność i blankietowość uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedstawionego przez Wykonawcę, Zamawiający błędnie uznał zastrzeżenie tajemnicy za skuteczne.” (KIO 396/2018)

Podsumowanie

Mając na uwadze przytoczony wyrok KIO wskazuję, że tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu PZP  co do zasady nie są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, które ze swej istoty stanowią jedynie potwierdzenie, że usługa została wykonana w sposób należyty.

Warto zapamiętać, że zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadą nadrzędną, a wszelkie wyjątki nie mogą być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jej ograniczenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO