18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 110 PZP, konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. Konkursy organizowane są w szczególności w zakresie planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Organizatorem konkursu jest Zamawiający. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania sądu konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego.

Wspomniany sąd konkursowy składa się z co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika zamawiającego (art. 112 ust. 3 PZP).

Oprócz obowiązków w zakresie samej organizacji konkursu, kierownik zamawiającego albo osoba upoważniona przez kierownika zamawiającego, sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególności zaś:

unieważnia konkurs,

zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

Krajowa Izba Odwoławcza a regulamin konkursu

Powyższe przepisy, w tym kwestia regulaminu były przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z 25 stycznia 2019 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 2514/18). W wydanym orzeczeniu Izba rozstrzygała dopuszczalność wyłączenia regulaminu konkursu spod kontroli Izby w postępowaniu odwoławczym.

W ocenie KIO postępowanie odwoławcze przed Izbą polega na kontroli legalności działania Zamawiającego i sądu konkursowego. Zaś przez legalność Izba rozumie zgodność z przepisami prawa i regulaminem konkursu.

„Natomiast Izba na tym etapie nie rozpatruje, czy były one słuszne co do założeń, tzn. czy sama konstrukcja regulaminu była słuszna.” (KIO 2514/18)

Podsumowanie

Planując wzięcie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w formie konkursów warto zapamiętać powyższe orzeczenie. Kwestionowanie czynności Zamawiającego musi opierać się na znajomości przysługujących Wykonawcy uprawnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa