26.06.2017

Czy termin na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej jest ostateczny?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 51 ust. 1a PZP, 57 ust. 1 PZP, art. 60d ust. 1 PZP) albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem takiego oświadczenia (o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP), Wykonawca ma możliwość przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie będą prowadzić do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z czego wynika potrzeba złożenia oświadczenia?

Należy pamiętać, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP).

Zatem, to w interesie Wykonawców jest złożenie stosownego oświadczenia i wykazanie, że nie należą do żadnej grupy kapitałowej czy też, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Charakter trzydniowego terminu

Orzeczeniem z 12 kwietnia 2017 r. (KIO 588/17; 591/17) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że trzydniowy termin na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym. Przepisy PZP nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty za niezłożenie w terminie tego oświadczenia.

W przypadku, gdy w ustawowym terminie Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia, Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do jego złożenia. Umocowanie tej czynności wynika z treści art. 26 ust. 3 PZP. Przepis ten stanowi, że jeżeli Wykonawca nie złożył m.in. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Podsumowanie

W uzasadnieniu wyroku Izba nie zgodziła się z argumentacją Zamawiającego dotyczącą zasadności odrzucenia oferty Wykonawcy na skutek braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający muszą zatem pamiętać – trzydniowy termin jest terminem instrukcyjnym a jego bezskuteczny upływ obliguje Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia tego braku.

 
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa