05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Z przepisów prawa zamówień publicznych wprost wynika, że Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę (z wyjątkiem określonym w art. 83 ust. 1 PZP), a przygotowana oferta winna być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, na podstawie art. 87 ust. 1 PZP Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w zakresie treści przygotowanej i złożonej oferty.

Odpowiedzialność za ofertę spoczywa na Wykonawcy

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 14 maja 2019 r. wyraźnie i jednoznacznie oceniła, że to Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma dołożyć należytej staranności przy przygotowaniu oferty.

Wykonawca nie może liczyć na dużą pomoc Zamawiającego

Izba wskazała w wyroku, że: „niedopuszczalnym jest wymaganie od Zamawiającego, by uzupełniał braki w ofertach Wykonawców poprzez samodzielne ustalanie, jakie ceny jednostkowe być może zaoferowałby Wykonawca i następnie dokonywanie przeliczeń, które również winny leżeć w gestii Wykonawcy” (KIO 739/19).

W ocenie KIO ewentualne uzupełnianie przez Zamawiającego braków w ofertach, które zostały złożone w postępowaniu przez Wykonawców było niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych. Takie działanie jest sprzeczne w szczególności z zasadą równego traktowania Wykonawców, która jest z jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych.

Co więcej, Krajowa Izba Odwoławcza stanowczo podkreśliła, że takie działanie stanowiłoby przekroczenie kompetencji Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO