31.08.2016

Daleko idące skutki nieuiszczenia wpisu od odwołania

Wnoszone przez Wykonawcę odwołanie nie może zawierać braków formalnych, musi być też właściwie opłacone. W przeciwnym razie, odwołanie nie zostanie rozpoznane.

Termin do wniesienia odwołania jest także ostateczną datą, kiedy trzeba uiścić wpis. Potwierdzenie zapłaty należy załączyć do składanego odwołania.

Wnoszony przez Odwołującego wpis musi być związany z konkretnym postępowaniem. W związku z tym konieczne jest, aby był oznaczony tak, by możliwe było stwierdzenie terminu, w którym został dokonany (KIO 138/15).

Co ciekawe, Odwołujący nie może wnosić o zaliczenie wpisu dokonanego we wcześniejszej sprawie, na poczet kolejnego postępowania. Zakazane jest także dokonanie przelewu na konto Urzędu Zamówień Publicznych na poczet przyszłych wpisów i powoływanie się na ten przelew w kolejnych postępowaniach (KIO 138/15).

Wezwanie Prezesa Izby

W przypadku braku złożenia dowodu uiszczenia wpisu wraz z odwołaniem, Prezes Izby wzywa do przedłożenia dokumentu. Odwołujący musi przedstawić potwierdzenie zapłaty wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania. Odwołanie jest zwracane postanowieniem Prezesa Izby i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. O zwrocie odwołania, otrzymując odpis stosownego postanowienia, zostaje poinformowany również zamawiający.

Trzydniowy termin na uzupełnienie odwołania nie podlega przywróceniu. Takiej możliwości nie przewiduje ustawa prawo zamówień publicznych, więc po jego upłynięciu Izba jest zobowiązana do zwrotu odwołania (KIO 1488/12).

Zwrot, nie odrzucenie odwołania

Należy podkreślić, że skutkiem nieuiszczenia wpisu jest zwrot odwołania, a nie jego odrzucenie (KIO 2397/13). Warto także pamiętać, że Izba zwróci każdą nadpłatę wniesioną razem ze wpisem.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi