08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 PZP, nie uzasadniają kierowane przez Wykonawcę do Zamawiającego zapowiedzi skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego czy karnego – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnijmy, że art. 92 ust. 1 PZP wskazuje informacje, które Zamawiający zobligowany jest podać Wykonawcom m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty czy o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Decyzja musi być uzasadniona

W wyroku z 18 kwietnia 2019 r. KIO uznała, że obowiązek uzasadnienia przez Zamawiającego dokonanych przez niego czynności stanowi wyraz realizacji naczelnych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych. Za takie Izba uznała zasadę jawności postępowania, zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Informacja o wykluczonych Wykonawcach

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wykluczonych Wykonawcach, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przywołanym orzeczeniu Izba uznała, że obowiązek informacyjny jest bardzo istotny, gdyż:

„to na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 PZP, Wykonawca podejmuje decyzję w przedmiocie zasadności skorzystania z przysługujących mu środków ochrony prawnej, a następnie, w przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie wniesienia odwołania, podejmuje decyzję jakie zarzuty należy sformułować w odwołaniu oraz w jaki sposób zamierza polemizować ze stanowiskiem Zamawiającego.” (KIO 589/19)

Podsumowanie

Krajowa Izba Odwoławcza nie pozostawiła wątpliwości w zakresie obowiązku informacyjnego: uzasadnienie czynności wykluczenia powinno być pełne, wyczerpujące i przedstawione w sposób szeroki.

Uzasadnienie ma pozwolić Wykonawcy zająć stanowisko, w stosunku do sformułowanych przez Zamawiającego argumentów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO