27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawem Wykonawcy jest wniesienie odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Postępowanie toczące się przed Krajową Izbą Odwoławczą może zakończyć się m.in. uwzględnieniem zarzutów odwołania przez Zamawiającego lub uwzględnieniem odwołania przez Izbę i nakazaniu Zamawiającemu wykonania określonych czynności. Zdarzyć się może jednak, że Zamawiający nie wykona swojego obowiązku. Czy w takich przypadkach Wykonawcy przysługuje kolejne odwołanie?

Obligatoryjne odrzucenie odwołania

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 5 PZP Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że dotyczy ono czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Innymi słowy, KIO musi odrzucić odwołanie wniesione przez Wykonawcę, kiedy ten zarzuca naruszenie przepisów PZP poprzez podjęte przez Zamawiającego czynności w wyniku orzeczenia wydanego przez KIO.

Niewykonanie czynności a obowiązek odrzucenia odwołania

W konsekwencji powyższego przepisu należy uznać, że KIO nie odrzuci odwołania dotyczącego czynności, której Zamawiający nie wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w uprzednio złożonym odwołaniu (KIO 1122/15).

„Jeśli podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynności Zamawiającego są sprzeczne z żądaniem zawartym w uwzględnionym przez niego odwołaniu, Wykonawca pierwotnie składający odwołanie posiada uprawnienie do zaskarżenia tych czynności i ich weryfikacji przez Izbę w ramach postępowania odwoławczego” (KIO 1122/15)

W przypadku niewykonania przez Zamawiającego orzeczenia KIO lub uwzględnionego przez niego odwołania występuje skutek formalnoprawny. Jest to możliwość merytorycznego rozpoznania przez Izbę zarzutów nowego odwołania dotyczącego czynności wykonanych przez Zamawiającego po uwzględnieniu pierwotnego odwołania.

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 sierpnia 2014 r. (KIO 1693/14), sam fakt niewykonania przez Zamawiającego żądania odwołania pozostawia dalszą możliwość kwestionowania czynności i zaniechań Zamawiającego za pomocą odwołania.

Obowiązkiem Zamawiającego uwzględniającego odwołanie jest dostosowanie się do zarzutów, które w treści odwołania sformułował odwołujący.

„Zamawiający podejmując decyzję (…) winien rozważyć także zasadność zgłoszonych żądań” (KIO 604/14)

Podsumowanie

Za wyrokiem w sprawie KIO 2358/17 z 6 grudnia 2017 r. wskazuję, że art. 189 ust. 2 pkt 5 PZP sprzeciwia się ponownemu badaniu zarzutów, które zostały już rozstrzygnięte przez Izbę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa