12.07.2022

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odwołanie jest naturalnym elementem postępowania o udzielenie zamówienia. Jednak nie każda strona postępowania może z niego skorzystać. O tym, kiedy można odwołać się od decyzji Zamawiającego do KIO mówią bezpośrednio przepisy ustawy.

W wyroku z 11 marca 2022 r. (KIO 501/22) Izba rozważała występowanie interesu po stronie Wykonawcy, który zarzucał wadliwość opisu warunków udziału w postępowaniu.

Status i interes: 2 przesłanki do złożenia odwołania

Chcąc wnieść odwołanie do KIO należy łącznie spełnić dwie przesłanki. Przede wszystkim odwołanie może być złożone wyłącznie przez podmioty wskazane w ustawie, czyli głównie Wykonawcę lub uczestnika konkursu. Ustawa mówi również o „innym podmiocie” jako trzecim uprawnionym do złożenia odwołania. W orzecznictwie oraz doktrynie nie jest do końca jasne o jakich dokładnie podmiotach mówi ustawodawca. Jest to jednak istotna kategoria, ponieważ w toku postępowania można utracić status Wykonawcy, chociażby z powodu braku złożenia oferty. Utrata statusu Wykonawcy nie jest jednak równoznaczna z „przesunięciem” do kategorii innych podmiotów, a tym samym z utrzymaniem upoważnienia do wniesienia odwołania. 

Drugą przesłanką, o której mówi ustawa jest posiadanie przez wskazane wcześniej podmioty interesu w uzyskaniu zamówienia, czyli możliwości jego uzyskania. Interes posiada ten Wykonawca, który wskutek decyzji Zamawiającego traci możliwość uzyskania zamówienia. Tym samym niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie Zamawiającego pozbawia go możliwości uzyskania zamówienia. Spełnienie tych obydwu przesłanek jest zawsze weryfikowane przez KIO i niejednokrotnie stanowi podstawę oddalenia odwołania.

Odwołanie dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu

W omawianym wyroku Izba dokonała również weryfikacji czy Odwołujący jest uprawniony do złożenia odwołania. Po stwierdzeniu, że posiada on status Wykonawcy Izba pochyliła się nad kwestią interesu w uzyskaniu zamówienia. Ze względu na fakt, że odwołanie dotyczyło opisu warunków udziału w postępowania Izba uznała za oczywiste, że interes po stronie Odwołującego występuje:

„Ustalenie zasad na jakich będzie odbywać się kwalifikacja podmiotowa Wykonawców stanowi zasadniczy etap postępowania dla każdego zainteresowanego Wykonawcy, w którego interesie leży stworzenie warunków dla niego najbardziej korzystnych, jak również gwarantujących zgodność prowadzonego postępowania z przepisami prawa.”

Podsumowanie

Odwołanie może zostać złożone przez podmioty wskazane w ustawie, które jednocześnie posiadają interes w uzyskaniu zamówienia. Podmioty te muszą zatem mieć możliwość uzyskania zamówienia.

W przypadku kwestionowania przez podmiot uprawniony opisu warunków udziału w postępowaniu po jego stronie występuje interes do złożenia odwołania.

Więcej artykułów nt. prawa zamówień publicznych znajdziesz na stronie kio24.org. Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group (www.szolajski.com) od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa