14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Zgodnie z art. 22 ust. 1a PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Z kolei art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że w celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Dyrektywa zaś – jak wskazuje dalej art. 288 – wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.

Relację dwóch wyżej wskazanych przepisów opisała w uchwale z 24 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO/KU 15/18).

Wykładnia prawa krajowego musi być prounijna

KIO w uchwale wskazała, że dokonując wykładni przepisów - w szczególności art. 22 ust. 1a PZP - należy mieć na uwadze obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego, wynikający z art. 288 TFUE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez organy krajowe takiej interpretacji przepisów prawa krajowego, która zapewnia osiągnięcie celu wynikającego z norm prawa unijnego.

„Stosując prawo krajowe, a zwłaszcza przepisy uregulowania przyjętego w celu wprowadzenia wymagań dyrektywy, organ krajowy jest zobowiązany interpretować prawo krajowe w najszerszym możliwym zakresie, w świetle brzmienia i celu danej dyrektywy, aby osiągnąć rezultat przez nią przewidziany, a co za tym idzie, zapewnić zgodność z art. 288 TFUE.” (KIO/KU 15/18)

W ocenie Izby, adekwatność, konieczność i wystarczalność to wyznaczniki zasady proporcjonalności, które muszą być brane pod uwagę przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu.

„Ma to również odzwierciedlenie w naczelnych zasadach Prawa zamówień publicznych unormowanych w art. 7 PZP” (KIO/KU 15/18)

Pamiętajmy zatem, że prawo krajowe winno być zgodne z unijnym, a co za tym idzie jego interpretacja musi być prounijna. Obowiązek ten obejmuje i dotyczy również przepisów prawa zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO