12.09.2017

Istotność zmiany oferty a poprawienie omyłki

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ. Jednak, aby Zamawiający mógł poprawić wymienione przeze mnie „inne” omyłki, nie mogą one powodować istotnych zmian w treści oferty złożonej przez Wykonawcę.

Po dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia tego Wykonawcę, który złożył ofertę z omyłkami.

Inny artykuł w tym temacie przeczytasz także tutaj.

Każdy przypadek należy badać indywidualnie

W orzeczeniu z 16 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1088/17) Krajowa Izba Odwoławcza przeanalizowała treść art. 87 PZP. Orzeczenie to zawiera interesujące tezy.

KIO stwierdziła w nim, że to okoliczności konkretnej sprawy powinny każdorazowo decydować o istotności zmiany oferty. Zamawiający winien zbadać, w jakim stopniu dokonana zmiana będzie oddawać pierwotny sens oferty. Na ile zaś będzie to stworzenie zupełnie nowego oświadczenia, o treści odmiennej niż oświadczenie złożone przez Wykonawcę.

Co decyduje o istotności omyłki?

W ocenie KIO o istotności zmian może decydować „skala zmiany wielkości ceny, skala zmiany zakresu przedmiotu świadczenia lub obie te sytuacje występujące jednocześnie”.

„Dla oceny istotnego charakteru wprowadzanych zmian kluczowe znaczenie ma bowiem ich zakres w stosunku do całości treści oferty i przedmiotu zamówienia.” (KIO 1088/17)

Poprawienie omyłek a wyjaśnienia

Izba zwróciła uwagę, że możliwość poprawienia przez Zamawiającego omyłkowej niezgodności w sposób samodzielny tj. z powinięciem Wykonawcy, nie została w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP wprost sformułowana.

„Stosowanie jej w praktyce przez Zamawiających eliminuje ryzyko naruszenia wynikającego z art. 87 ust. 1 PZP zakazu prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z Wykonawcą na temat złożonej oferty oraz gwarantuje zachowanie podstawowych zasad równego traktowania Wykonawców i przestrzegania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.” (KIO 1088/17)

W ocenie KIO powyższe nie jest równoznaczne z brakiem możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie złożonej przez niego oferty. Wyjaśnienia mogą bowiem pomóc w podjęciu decyzji: czy doszło do pomyłki, a jeżeli tak, to jak można ją poprawić.

Podsumowanie

Podkreślam, w ślad za Krajową Izbą Odwoławczą, iż w przypadku poprawiania omyłek niezbędne jest dokonanie odróżnienia dopuszczalnego skorzystania z informacji podanych przez Wykonawcę w wyjaśnieniach, od niedozwolonej ingerencji Wykonawcy.

„Skoro dopuszczalne jest wyjaśnienie treści złożonej oferty, dysponowanie przez Zamawiającego wszystkimi niezbędnymi danymi do dokonania poprawienia omyłek bez ingerencji Wykonawcy należy oceniać z uwzględnieniem informacji uzyskanych w wyniku wyjaśnień.” (KIO 1088/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa