17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może żądać określonych dokumentów oraz domagać się załączenia określonych dowodów. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dane zamówienie było wykonywane.

Dopiero, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jest uprawniony przedstawić Zamawiającemu inne dokumenty.

Rozbieżność między wykazem a referencjami

Treść oświadczenia składanego przez Wykonawcę w wykazie i w referencjach nie musi być identyczna, bowiem cel i rola tych dokumentów jest inna – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z 13 grudnia 2019 r. Izba oceniła, że w praktyce referencje często nie są wystawiane na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem ich treść nie musi w pełni odpowiadać treści postawionego warunku udziału w danym postępowaniu.

„Należy jednak podkreślić, że składane dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania określonych umów lub zamówień muszą zawierać treść spójną z treścią złożonego przez Wykonawcę wykazu (te same nazwy zamówień, okresy realizacji oraz taki sam zakres), aby była możliwa identyfikacja wskazanych zadań.” (KIO 2423/19)

Podsumowanie

Na zakończenie warto przypomnieć, że Zamawiający jest zobowiązany wyjaśnić powstałe po jego stronie wątpliwości. Natomiast obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu spoczywa na Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO