22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawidłowe sformułowanie zarzutów jest kluczowe dla skuteczności wniesionego przez Wykonawcę odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza nie może bowiem orzekać co do zarzutów, które nie zostały zawarte w odwołaniu.

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych precyzuje, że odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odnosząc się do formalnych aspektów, odwołanie powinno:

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Kluczowe prawidłowe sformułowanie zarzutów

W kwestii formułowania zarzutów, ciekawe orzeczenie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 4 marca 2020 r. Jak wyjaśniła KIO, przez zarzuty rozumie się zawarte w odwołaniu okoliczności faktyczne i prawne wskazujące na naruszenie przez Zamawiającego określonych przepisów prawa zamówień publicznych.

 „O ile wskazanie zarzucanych przepisów nie jest bez znaczenia, o tyle dla skuteczności zarzutu kluczowe znaczenie ma sprecyzowanie, na czym polega ich naruszenie w konkretnym przypadku, co wymaga dostatecznie szczegółowego opisania działania lub zaniechania Zamawiającego. Izba stwierdziła, że zarzut sprowadzający się do ogólnikowego wskazania, że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP podlega oddaleniu.” (KIO 346/20)

Jak słusznie wskazała Izba, zbyt ogólny zarzut nie pozwala stwierdzić, na jakiej podstawie Wykonawca zakłada wykroczenie Zamawiającego.

Podsumowanie

Wykonawcy powinni pamiętać, że odwołanie powinno zawierać wskazanie okoliczności prawnych i jednocześnie faktycznych.

Samo powołanie się w treści odwołania na artykuł prawa zamówień publicznych nie tworzy zarzutu, który powinien zostać dookreślony w konkretnym stanie faktycznym – orzekła KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa