22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

Prawidłowe sformułowanie zarzutów jest kluczowe dla skuteczności wniesionego przez Wykonawcę odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza nie może bowiem orzekać co do zarzutów, które nie zostały zawarte w odwołaniu.

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych precyzuje, że odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odnosząc się do formalnych aspektów, odwołanie powinno:

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Kluczowe prawidłowe sformułowanie zarzutów

W kwestii formułowania zarzutów, ciekawe orzeczenie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 4 marca 2020 r. Jak wyjaśniła KIO, przez zarzuty rozumie się zawarte w odwołaniu okoliczności faktyczne i prawne wskazujące na naruszenie przez Zamawiającego określonych przepisów prawa zamówień publicznych.

 „O ile wskazanie zarzucanych przepisów nie jest bez znaczenia, o tyle dla skuteczności zarzutu kluczowe znaczenie ma sprecyzowanie, na czym polega ich naruszenie w konkretnym przypadku, co wymaga dostatecznie szczegółowego opisania działania lub zaniechania Zamawiającego. Izba stwierdziła, że zarzut sprowadzający się do ogólnikowego wskazania, że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP podlega oddaleniu.” (KIO 346/20)

Jak słusznie wskazała Izba, zbyt ogólny zarzut nie pozwala stwierdzić, na jakiej podstawie Wykonawca zakłada wykroczenie Zamawiającego.

Podsumowanie

Wykonawcy powinni pamiętać, że odwołanie powinno zawierać wskazanie okoliczności prawnych i jednocześnie faktycznych.

Samo powołanie się w treści odwołania na artykuł prawa zamówień publicznych nie tworzy zarzutu, który powinien zostać dookreślony w konkretnym stanie faktycznym – orzekła KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi