27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Chcąc potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach Wykonawca jest uprawniony do polegania na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

Co ważne, uprawnienie to przysługuje niezależnie od charakteru prawnego stosunków prawnych łączących danego Wykonawcę z innym podmiotem.

Lakoniczne oświadczenie o udostępnieniu zasobów jest niewystarczające

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazuje jakich dokumentów może żądać Zamawiający. Rozporządzenie określa m.in. dokumenty służące do oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22a PZP), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 12 kwietnia 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO/KD 9/18) wskazała, że za niewystarczające należy uznać złożenie jedynie oświadczenia o udostępnieniu zasobów, bez wskazania informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 wspomnianego Rozporządzenia.

„Ogólne oświadczenie w żaden sposób nie dowodzi, że Wykonawca faktycznie będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego.” (KIO/KD 9/18)

Jakich informacji może żądać Zamawiający?

Przypomnijmy, że § 9 ust. 1 Rozporządzenia wskazuje, że Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa