24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wynikająca z art. 90 ust. 1 PZP regulacja może budzić pytania Wykonawców co do tego, jak powinny wyglądać wyjaśnienia składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Czy jest jakiś ustalony katalog elementów, które powinien zawierać składany przez Wykonawcę dokument? Czy istnieje rozporządzenie bądź inne akty, które determinują treść wyjaśnień?

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że nie ma w polskim prawie jednego wzoru czy też schematu, według którego należy sporządzić wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na wezwanie Zamawiającego.

W wyroku z 12 grudnia 2019 r. Izba orzekła, że przygotowując ofertę każdy z Wykonawców może zwrócić uwagę na inne aspekty zamówienia. Wykonawcy mają również własne zasady polityki cenowej i funkcjonują w realiach swojej firmy.

„Nie ma jednego katalogu minimalnego ani zakresu maksymalnego zagadnień, do którego powinien odwoływać się dany Wykonawca sporządzając kalkulację ceny oferty.” (KIO 2409/19).

Podsumowanie

Żadnymi przepisami prawa Wykonawcy nie są zobowiązani do zawarcia konkretnych informacji w składanych wyjaśnieniach. Nie wolno jednak zapominać, że treść wyjaśnień powinna być na tyle konkretna i dostateczna, aby Zamawiający uznał je za wystarczające.

Wyjaśnienia nie mogą być lakoniczne, a na poparcie swojego stanowiska Wykonawca powinien przedstawić stosowne dowody.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa