01.11.2016

Jak skutecznie formułować zarzuty w odwołaniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Składając odwołanie Wykonawca powinien wskazać czynności lub ich zaniechanie przez Zamawiającego, którym zarzuca on niezgodność z prawem zamówień publicznych (art. 180 PZP). Odwołanie powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, a także określać żądanie Wykonawcy i uzasadnienie odwołania zawierające okoliczności zarówno prawne jak i faktyczne (art. 180 ust. 3 PZP).

W artykule przybliżam problematykę zarzutów w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która wielokrotnie wyjaśniała tę kwestię.

 

Zarzuty odwołania – skonkretyzowane

Wykonawca może wnieść odwołanie wobec konkretnej i właściwie uzasadnionej czynności. To do wskazanej w odwołaniu czynności Zamawiającego, KIO odnosi zarzuty podniesione przez Odwołującego i w związku z nią bada zasadność zarzutów (KIO 598/16).

„Za zarzut należy uznać nie tylko wskazanie naruszeń w zakresie przepisów PZP, ale także oświadczenia Wykonawcy, w których wykazuje on istnienie określonych okoliczności faktycznych, które podważają prawidłowość czynności Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, rozumianą jako zgodność czynności Zamawiającego z przepisami PZP, które stanowią zarazem podstawę zgłaszanych żądań.” (KIO 337/16; KIO 342/16).

Wystarczająco sprecyzowany przez Odwołującego zarzut nie może polegać jedynie na obszernym przywoływaniu orzeczeń oraz literatury. Musi być dostatecznie jasne, jaki związek ze sprawą mają przytaczane informacje, biorąc pod uwagę brak wskazania okoliczności konkretnego postępowania (KIO 556/16; KIO 2708/15).

Przedstawiane zarzuty muszą być skonkretyzowane na dwóch płaszczyznach: prawnej oraz faktycznej.

 

Czy zmiana zarzutów jest dopuszczalna?

Do końca rozprawy Wykonawca może zmienić swoje żądania (bo nie są zobowiązujące dla Izby), jednak zmiana zarzutów jest niedopuszczalna (KIO 2598/15). Możliwe jest jedynie wycofanie się Wykonawcy z części podniesionych zarzutów.

 

Przedstawianie zarzutów należy wyłącznie do Odwołującego!

W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, to Odwołujący powinien wykazać się profesjonalizmem konstruując zarzuty odwołania. KIO nie jest organem, który będzie formułował zarzuty, wyręczając w tym zakresie Odwołującego. Izba nie będzie też domyślać się o jakich zarzutach myślał Odwołujący (KIO 2293/15).

„W ramach postępowania odwoławczego Odwołujący ma obowiązek postawić konkretne zarzuty w zakresie niezgodności z prawem czynności Zamawiającego, które następnie ma obowiązek udowodnić, a nie zgłaszać swoje wątpliwości co do potencjalnie niezgodnych z prawem czynności Zamawiającego, czy też ewentualne postulaty, w sprawie których Izba miałaby prowadzić jakieś ogólne postępowanie wyjaśniające czy ogólną ocenę ich zasadności.” (KIO 2737/15)

 

Dlaczego warto właściwie wskazać zarzuty?

Zarzuty powinny dotyczyć tych czynności Zamawiającego, do których był on zobowiązany z mocy ustawy (KIO 2217/15). Warto także pamiętać, że właściwe wskazanie zarzutów pełni wielorakie role: 1) umożliwia zaskarżenie czynności lub zaniechania Zamawiającego, 2) umożliwia Zamawiającemu uwzględnienie odwołania, oraz 3) umożliwia uczestnikom przedstawienie argumentów i dowodów związanych z tezami odwołania (KIO 1812/15).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa