22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia czy poprawienia brakujących oświadczeń i dokumentów lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Procedura ta dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

Wykonawca nie zostanie wezwany do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, jeżeli pomimo tego działania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zwrócić należy uwagę, że powyżej przytoczony art. 26 ust. 3 PZP reguluje kwestię dokumentów wymaganych w związku z art. 25 ust. 1 PZP.

Dotyczy on zaś oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz

brak podstaw wykluczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny o uzupełnianiu dokumentów

Naczelny Sąd Administracyjny, 13 września 2019 r. wydał orzeczenie w sprawie o sygn. akt I GSK 1302/18. Sąd uznał w nim, że w ramach stosowania procedury uzupełniania – o jakiej mowa w art. 26 ust. 3 PZP – nie jest dopuszczalne przedłożenie oświadczeń i dokumentów, których oferent nie przedstawił zgodnie z wymogami SIWZ.

„Zatem wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń wymaganych od Wykonawców w SIWZ, które nie zostały przedstawione wraz z ofertą, nie może służyć sanowaniu tego braku.” (I GSK 1302/18).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi