25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z zasadą jawności, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni liczyć się z tym, iż ich oferty co do zasady będą jawne – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 lutego 2019 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 185/19).

Jawność ofert dotyczy w szczególności części badanych i podlegających ocenie w zakresie:

spełniania warunków udziału w postępowaniu,

zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami podmiotu zamawiającego oraz

w ramach kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zastrzec, że informacje takie nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, wartość gospodarcza informacji, powinna mieć wymiar obiektywny. Oznacza to, że samo przekonanie o wartości informacji, posiadanych przez danego Wykonawcę, jest niewystarczające.

„Informacja ma charakter techniczny, technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Informacja organizacyjna obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.” (KIO 185/19)

Izba zwróciła uwagę, że informacja staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kręgów odbiorców czy konkurentów. Wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa