07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

O elektronizacji zamówień publicznych pisaliśmy już w tym artykule. Nadszedł czas na praktyczne porady, jak składać JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten wszedł w życie 18 kwietnia 2018 r.!

Składany w formie elektronicznej JEDZ trzeba podpisać podpisem elektronicznym oraz wysłać pocztą elektroniczną. Uwaga! Dokumentu nie można dostarczyć na płycie CD czy pendrivie. Nie można także autoryzować go profilem zaufanym ePUAP!

Podpis Elektroniczny

Elektronicznego JEDZ-a można podpisać wyłącznie podpisem elektronicznym. Dlatego Wykonawcy muszą być w nie wyposażeni!

Należy pamiętać, że po 18 kwietnia 2018 r. w przetargach powyżej progów unijnych nie można składać papierowego JEDZ-a.

Brak możliwości autoryzowania elektronicznego JEDZ-a profilem zaufanym ePUAP budzi wątpliwości, ale na razie brak oficjalnego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych w tej sprawie.

Wysyłka JEDZ

Zgodnie z procedurą określoną przez Urząd Zamówień Publicznych, elektroniczny JEDZ należy zaszyfrować, a klucz do rozszyfrowania musi być złożony w formie papierowej wraz z Ofertą.

Ponadto przesłanie elektronicznego JEDZ-a musi zostać dokonane na adres poczty elektronicznej wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podsumowanie

Procedura złożenia elektronicznego JEDZ-a składa się z następujących elementów:

  1. Wykonawca wypełnia elektronicznego JEDZ-a,
  2. podpisuje elektronicznego JEDZ-a podpisem elektronicznym,
  3. następnie szyfruje elektronicznego JEDZ-a (hasło załącza do oferty papierowej),
  4. wysyła pocztą elektroniczną podpisany i zaszyfrowany elektroniczny JEDZ.
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO